Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

REGULAMIN

REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO

?OTYLIADA 2015?

1.Organizatorem II Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego ?Otyliada?2015? jest Stowarzyszenie Osiedlowe ?Podlas? w Myszkowie. 

2.Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie. Jej adresatami są osoby, które nie uprawiają pływania wyczynowo.

3.Zawody na wszystkich pływalniach uczestniczących w II Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, zgłoszonych do Biura Organizatora do dnia 10.12.2013r. rozpoczynają się 28.02.2015r. o godz. 18.00 i kończą 1.03.2015r. o godz. 6.00. 

4. Zapisy do udziału w II Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl do 10 lutego 2015r. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz  nr  PESEL  a  także  wniesienie  opłaty ( przelew ) za  udział w imprezie.W dniu imprezy zgłaszania udziału odbywają się na pływalniach uczestniczących w "OTYLIADZIE 2015"

5.Opłata za udział w II Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 10 zł od uczestnika i jest wnoszona przy zapisie. Nie podlega ona zwrotowi  w  przypadku rezygnacji    z udziału w Maratonie.

6.Wszyscy biorący udział w ?Otyliadzie?2015? są ubezpieczeni od NW, dlatego też po zamknięciu listy uczestników nie ma możliwości dopisywania nowych osób lub dokonywania zmian. 

7.Każdy  z  uczestników ?Otyliady?2015?, przy wejściu na pływalnię  musi  okazać  się dokumentem   pozwalającym   na   stwierdzenie   tożsamości   oraz   wypełnia oświadczenie    ( w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem  zawodów  i  pływalni na  której  uczestniczy   w  maratonie oraz  stanie zdrowia pozwalającym na udział w II Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji.
  
8.Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.

9.Każda pływalnia na której odbywać się będzie Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR, służb medycznych i technicznych   czuwających  nad  prawidłowym  i  bezpiecznym  przebiegiem  imprezy i funkcjonowaniem   obiektu.    
O  imprezie  powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

10.Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.

11.Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników ?Otyliady? na poszczególnych torach pływalni. W  przypadku stwierdzenia   zagrożenia   dla   zdrowia   lub   nieregulaminowego   zachowania   się, mogą   po   konsultacji    z   Sędzią   Głównym  nakazać uczestnikowi     zawodów opuszczenie    toru     i   tym   samym   zakończenie    jego     udziału    w Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim. 

12.Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków. 

13.Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerwy w pływaniu. Pierwsza przerwa (5 minutowa) może nastąpić po 2 godzinach pływania, druga przerwa (10 minutowa)po kolejnych dwóch godzinach i trzecia przerwa (15 minutowa) po następnych dwóch godzinach pływania, czyli po 6 godzinach od startu.O następnych przerwach decyduje Sędzia Główny.

14.Każdy  uczestnik   II   Ogólnopolskiego  Nocnego  Maratonu  Pływackiego  bierze udział  w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku.(jeśli tak stanowi regulamin pływaniu)

15.Uczestnicy pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego.

16.Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów (wzór w załączeniu), zawierający obok imion i nazwisk uczestników oraz nr PESEL  także dystans jaki przepłynęli i czas. Protokół z wyszczególnieniem pływaków którzy przepłynęli najdłuższy dystans, osiągnęli najlepszy czas, najliczniejszej rodziny i jej łącznego dystansu oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika, Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu godziny od zakończenia zawodów do organizatora Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego ? Stowarzyszenia Osiedlowego ?Podlas?. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na stronie www.otyliada.pl  i przekazania ich mediom.

17.Wszyscy uczestnicy ?Otyliady?2015? otrzymają identyfikator i certyfikat uczestnictwa, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny.

18.W czasie trwania II Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego obligatoryjnie na pływalniach i w materiałach informacyjnych ?Otyliady?2015? umieszczone będą loga sponsorów i patronów imprezy. Dopuszczone są na pływalniach banery i bilboardy innych reklamodawców, pod warunkiem że były one umieszczone w tych obiektach od 1.02.2015r.

19.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.