Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

REGULAMIN ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W WODZIE

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

zorganizowanych zajęć gimnastyki korekcyjnej

 

w wodzie1.Organizatorem zorganizowanych zajęć gimnastyki korekcyjnej w wodzie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Oświęcimiu, który jest również administratorem danych.

2.Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wodzie prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, do których poleceń należy się stosować.

3. Regulamin zajęć obowiązuje wraz z Regulaminem Krytej Pływalni.

4. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych zajęciach oraz do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni
i przestrzegania ich postanowień.

5. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko,
nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu

i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno - reklamowych.

6. W celu wpisania dziecka/osoby niepełnoletniej na listę uczestników zajęć dodatkowo niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia dziecka/osoby niepełnoletniej w zajęciach.. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji zajęć. Rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Wpisując dziecko/ osobę niepełnoletnią na listę uczestników zajęć rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nagrywanie i publikowanie wizerunku w celach promocyjno - reklamowych.

7. Uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w wodzie odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika lub rodzica/ opiekuna osoby niepełnoletniej. Biorąc udział
w zajęciach uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia / stan zdrowia osoby niepełnoletniej pozwala na korzystanie z tej form ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, MOSiR i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są osobiście w kasie obiektu lub telefonicznie pod numerem (33) 842 32 19 .

9. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które zapisały się na listę z określeniem dnia i godziny uczestnictwa

w zajęciach oraz zakupiły bilet wstępu w formie biletu jednorazowego / karnetu.

10. Sprzedaż karnetów/ biletów wstępu na zajęcia odbywa się w kasie pływalni.

11. Karnety imienne, wystawiane są tylko na jedną osobę. Karnetu nie można udostępniać osobom trzecim.

12. Karnet obejmuje okres ważności liczony ilością wejść:

  • 4 wejścia - 5 tygodni

  • 8 wejść - 9 tygodni

W przypadku zakupu karnetu i rezygnacji z zajęć nie ma możliwości zmniejszenia kosztów czy zwrotu pieniędzy.

13.W przypadku zagubienia karnetu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w recepcji/kasie pływalni w celu zablokowania możliwości skorzystania z niego osobom nieupoważnionym i wydania nowego karnetu umożliwiającego wstęp na zajęcia (przepisanie pozostałych wejść), co wiąże się z dodatkową opłatą za wydanie duplikatu, zgodnie z cennikiem.

14. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie gdy w grupie jest wolne miejsce - cena biletu jednorazowego określona jest w cenniku Krytej Pływalni.

15. Uczestnicy nie będący na zajęciach co najmniej 2 razy bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w kasie pływalni telefonicznie bądź osobiście zostaną skreśleni z listy zajęć.

16. Dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy nie będą wliczane do karnetu.

17.W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora istnieje możliwość odrobienia zajęć.

18. Cena wejścia na zajęcia obejmuje 70 minut pobytu w strefie płatnej (od chwili przejścia przez bramkę wejściową znajdującą się przy kasie do chwili oddania transpondera), w tym 45 minut zajęć gimnastyki korekcyjnej w wodzie. Po przekroczeniu 70 minut pobytu obowiązuje dopłata w kasie pływalni według cennika usług.

19. Klienci wchodzący na zajęcia zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych
w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu na basenie (po zajęciach).

20. Zakup karnetu / jednorazowego biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

     

     

     

Załącznik nr 1 do regulaminu gimnastyki korekcyjnej w wodzie


 

 

 

OŚWIADCZENIE


Będąc rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka....................................................................................................

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na:

a) udział dziecka w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w wodzie organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

b) przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu, w celach związanych z realizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej w wodzie,

c) wykonywanie zdjęć, videorelacji itp., oraz wykorzystanie wizerunku naszego dziecka do celów promocyjnych, a w szczególności na publikację na stronach internetowych zamieszczanie w galeriach zdjęć.

Ponadto oświadczamy, że;

d) że stan zdrowia naszego dziecka pozwala na udział w ww. zajęciach nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych w tym zakresie.

e) zostaliśmy poinformowani o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych ujętych w niniejszym oświadczeniu, a także o prawie wglądu i ich poprawiania,

f) zapoznaliśmy się z regulaminem Krytej Pływalni oraz nauki/doskonalenia pływania akceptujemy ich postanowienia i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.


Jednocześnie zobowiązujemy się do tego, że ubiór dziecka będzie odpowiedni i przystosowany do prowadzonych zajęć

.....................................................................

....................................................................

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, numery telefonów)


Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)