Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

 

Regulamin Aqua Aerobiku , Aqua Bike 


1.Organizatorem zajęć aqua aerobiku, aqua bike jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, który jest również administratorem danych.

2. Zajęcia aqua aerobiku, aqua bike prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, do których poleceń należy się stosować.

3. Regulamin zajęć obowiązuje wraz z Regulaminem Krytej Pływalni.

4. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych zajęciach oraz do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni
i przestrzegania ich postanowień.

5. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych

w wodzie. W przypadku osoby niepełnoletniej - uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko pod opieką rodzica lub opiekuna uczestniczącego w zajęciach.

6. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika lub rodzica/ opiekuna osoby niepełnoletniej. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, MOSiR i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

7. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są osobiście lub telefonicznie pod numerem (33) 842 32 19 w kasie obiektu.

8. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby które zapisały się na listę z określeniem dnia i godziny uczestnictwa

w zajęciach oraz zakupiły bilet wstępu na zajęcia w formie biletu jednorazowego/karnetu. Wykonywanie ćwiczeń możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym przez Organizatora.

9. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno - reklamowych.

10. Sprzedaż karnetów/ biletów wstępu na zajęcia odbywa się w kasie pływalni.

11. Karnety są imienne i wystawiane tylko na jedną osobę.

12. Karnet obejmuje okres ważności:

* 4 wejścia - 5 tygodni

* 8 wejść - 9 tygodni

Nie ma możliwości przepisania karnetu na następny okres.

13. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie gdy w grupie jest wolne miejsce - cena biletu jednorazowego określona jest w cenniku Krytej Pływalni. Wykonywanie ćwiczeń możliwe jest wyłącznie po wykupieniu biletu/karnetu.

14. Dwukrotna nieobecność na zajęciach, bez uprzedniego zgłoszenia nieobecności w kasie pływalni jest równoznaczna

z rezygnacją z zajęć. Uczestnik zostaje skreślony z listy. W przypadku zakupu karnetu i rezygnacji z zajęć nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

15. Dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy nie będą wliczane do karnetu.

16. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora zajęcia mogą zostać przełożone na inny termin.

17. Cena wejścia na zajęcia obejmuje 70 minut pobytu w strefie płatnej (od chwili przejścia przez bramkę wejściową znajdującą się przy kasie do chwili oddania transpondera), w tym 45 minut zajęć aqua aerobiku, aqua bike. Po przekroczeniu 70 minut pobytu obowiązuje dopłata w kasie pływalni według cennika usług.

18. Klienci wchodzący na zajęcia aqua aerobiku, aqua bike zobowiązani są do posiadania przy sobie środków płatniczych w celu uiszczenia ewentualnej dopłaty za przekroczony czas pobytu.

19. Zakup jednorazowego biletu wstępu/karnetu i uczestnictwo w zajęcia aqua aerobiku, aqua bike jest równoznaczne

z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)