Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BASENÓW

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLESKU BASENÓW
1. Na terenie kompleksu basenów obowiązuje wyłącznie odpowiedni strój basenowy/kąpielowy, zgodny z dopuszczonym w obiekcie oraz obuwie zastępcze basenowe (typu klapki).  Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze. Obuwie zastępcze zakłada się ponownie po wyjściu z szatni
2. Korzystanie z basenów i atrakcji wodnych na Krytej Pływalni w Oświęcimiu może odbywać się tylko w obecności ratownika wodnego.
3. Za bezpieczeństwo osób kąpiących odpowiedzialni są:
-Ratownicy wodni,
-Opiekunowie grup zorganizowanych, opiekunowie osób niepełnosprawnych, opiekunowie osób niepełnoletnich. Opiekun może być wyłącznie osobą pełnoletnią
4. Ratownicy wodni ubrani są w czerwone koszulki z napisem "Ratownik wodny"/"Ratownik". Ratownik nie jest opiekunem grupy.
5. Korzystający z kąpieli zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydanym przez ratowników wodnych.
6. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik wodny może nakazać kąpiącym się, natychmiastowe opuszczenie basenów lub atrakcji wodnych.
7. Ustala się następujące sygnały dźwiękowe:
 • "sygnał ostrzegawczy" - 1 krótki gwizdek,
 • "koniec kąpieli" -  2 gwizdki,
 • "sygnał natychmiastowego wyjścia z wody" - seria trzech długich gwizdków.

8. Dzieci i osoby dorosłe korzystające z / lub wymagające pieluch, obowiązują specjalne pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.

9. Każdy użytkownik korzystający z kompleksu basenów zobowiązany jest przed wejściem na jego teren do umycia całego ciała z użyciem środków higieny osobistej oraz do dezynfekcji stóp w brodzikach znajdujących się przed wejściem do hali basenowej.
10. Wszystkie atrakcje wodne, za wyjątkiem 50 m basenu sportowego oraz basenu 25 m, mają głębokość nie przekraczającą 1,20 m i są dopuszczone dla osób nieumiejących pływać.
11. Zjeżdżalnie są dopuszczone do użytkowania:
 • "Czerwona" - dla osób mających min. 8 lat i wzrost min. 120 cm,
 • "Żółta" - dla osób mających min. 8 lat i wzrost min. 120 cm.

Kolor zjeżdżalni

Nazwa zjeżdżalni

Długość

Nachylenie

Poziom trudności

Czerwona

Anakonda 1

101,1

11,87 %

średni

Żółta

Anakonda 2

58,0

15,52 %

średni

12. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni użytkownicy winni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń ratowników i / lub obsługi. 

13. Zjeżdżalnie są miejscami o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała. 

14. Ze zjeżdżalni nie mogą korzystać kobiety w ciąży.

15. Osoby niepełnosprawne korzystają ze zjeżdżalni wyłącznie na własną odpowiedzialność i / lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu w obiekcie.

16. Kryta Pływalnia w Oświęcimiu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych z przyczyn niezależnych od niej.

17. Ośmiotorowy 50-metrowy basen pływacki przeznaczony jest wyłącznie dla osób umiejących pływać.

18. Basen sześciotorowy 25-metrowy  jest przeznaczony dla osób umiejących pływać, ale może być wypłycony i jest wtedy dostępny dla osób nie umiejących pływać.

19. Wchodzenie i wychodzenie z basenów może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.

20. Na terenie kompleksu basenów zabrania się:

 • biegania,
 • wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • hałasowania,
 • wchodzenia na balustrady, murki okalające baseny, kwietniki, stanowiska ratownicze oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • skakania do wody poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest  przeznaczony,
 • noszenia zegarków oraz biżuterii takiej jak: kolczyki, pierścionki, łańcuszki itp.,
 • konsumpcji artykułów żywnościowych za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (bar "mokra stopa"),
 • wnoszenia i spożywania własnych napojów, w tym w  szczególności napojów alkoholowych oraz artykułów żywnościowych,
 • wrzucania do wody naczyń, jedzenia i innych przedmiotów,
 • niszczenia wyposażenia i zieleni,
 • zanieczyszczania wody,
 • używania mydła i innych środków chemicznych w wodzie basenowej,
 • wjeżdżania wózkami dla dzieci,
 • siadania i nieuzasadnionego zawieszania się na linach torowych,
 • pływania w poprzek torów pływackich,
 • wykonywania filmów i zdjęć bez zgody Kierownictwa Pływalni Krytej w Oświęcimiu,
 • wnoszenia i użytkowania własnego sprzętu nurkowego bez zgody Kierownictwa Pływalni Krytej w Oświęcimiu  
 • z wyłączeniem sprzętu "ABC" (maska, fajka, płetwy)

21. Osoby korzystające z okularów bezwzględnie zobowiązane są: 
 • używania do pływania i korzystania z atrakcji wyłącznie okularów pływackich zaopatrzonych w szkła korekcyjne,
 • w przypadku przebywania w kompleksie basenów w zwykłych okularach korekcyjnych - do umocowania tych okularów w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, np. za pomocą specjalnych uchwytów, gumek itp.
 • W przypadku stłuczenia lub pęknięcia okularów osoba korzystająca z okularów jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu ratownika wodnego.  Za ewentualne stłuczenia lub pęknięcia okularów Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.

22. Zabrania się korzystania z kompleksu basenów osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień róża itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.

23. Informacja o rezerwacjach torów pływackich jest dostępna w kasach obiektu.

24. W przypadku rezerwacji torów przez grupę, osoby indywidualne nie mogą korzystać z tego toru. 

25. Grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Opiekun grupy ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia do budynku Krytej Pływalni do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika.

26. Opiekun grupy po wejściu na teren hali basenowej zobowiązany jest skontaktować się z Kierownikiem Zmiany Ratowników Wodnych / Koordynatorem, celem ustalenia zasad korzystania z kąpieli. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na halę basenową

27. Opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania grupy oraz kontroli stanu liczebności. Opiekun grupy odpowiada za przestrzeganie przez grupę regulaminu obiektu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Pływalni oraz za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy obowiązujących na terenie Pływalni przepisów.

28. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie liczebności grupy przypadającej na jednego opiekuna maksymalnie o 5 osób po wcześniejszym uzgodnieniu.

29. Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania w kompleksie basenów w stroju kąpielowym oraz obuwiu basenowym lub zmiennym przystosowanym do rodzaju zajęć. 

30. Opiekuni grup zorganizowanych są zobowiązani do obecności na podeście startowym zjeżdżalni podczas korzystania ze zjeżdżalni przez uczestników grup zorganizowanych.

31.Opiekun osoby niepełnosprawnej (osoba pełnoletnia) ma obowiązek przez cały czas pobytu w obiekcie Krytej Pływalni sprawować nad osobą niepełnosprawną oraz jest za nią w pełni odpowiedzialna. 

32. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością, po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. Zarządzający Krytą Pływalnia w Oświęcimiu nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia tych osób podczas ich przebywania na terenie obiektu.

33. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia, w zależności od miejsca pobytu użytkownika winny być niezwłocznie zgłaszane najbliższemu ratownikowi wodnemu.

34. Udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej osobom odbywa się w punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej znajdującym się na terenie kompleksu basenów.