Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

REGULAMIN WANNY Z HYDROMASAŻEM

REGULAMIN WANNY Z HYDROMASAŻEM

1. Wanna z hydromasażem jest integralną częścią Krytej Pływalni i przy korzystaniu z niej    obowiązują przepisy regulaminu ogólnego Krytej Pływalni oraz niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z wanny ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
3.  Korzystanie z wanny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wanny wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny ze szczególną ostrożnością i po konsultacji  lekarskiej.
6.   Podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny należy zachować szczególną ostrożność.
7.   Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny.
8.   W wannie może jednorazowo przebywać maksymalnie 8 osób.

9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających

z wanny i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  • wchodzenia i wychodzenia z wanny w inny sposób niż poprzez schodki,
  • użytkowania wanny, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
  • użytkowania wanny w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania osób do wnętrza wanny,
  • wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych np. olejków, soli kąpielowych itp.
  • przebywania w wannie w pozycji stojącej,
  • zanurzania głowy i twarzy,
  • wylewania wody z wanny,
  • siedzenia na obrzeżu niecki wanny.
10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy wodni i obsługa pływalni.  Wszystkie osoby korzystające z wanny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wanny wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanny, a także

z terenu Krytej Pływalni.