Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1. Użytkownik, który swoim działaniem lub zaniechaniem spowodował zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wyposażenia obiektu zobowiązany jest pokryć zaistniałą szkodę w pełnej wysokości. 
2. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu powstałe w skutek nieprzestrzegania regulaminu obiektu, instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi odpowiada użytkownik obiektu w pełnej wysokości.

3. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w depozycie znajdującym się przy wejściu do szatni przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy i środków płatniczych. 

4. Kryta Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe sprawowanie opieki przez opiekuna.

5. Kryta Pływalnia w Oświęcimiu nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze i środki płatnicze, które nie zostały pozostawione w depozycie oraz nie ma obowiązku przechowywania rzeczy pozostawionych przez użytkowników na terenie obiektu. 
6. Kryta pływalnia w Oświęcimiu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy 
w funkcjonowaniu atrakcji wynikających z działania siły wyższej, typu brak dostawy energii elektrycznej, awarie itp.