Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

CZĘŚĆ OGÓLNA

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Obiekt stanowi zespół basenów (kompleks basenów wraz z atrakcjami wodnymi) oraz zespół saun, a także strefa fitness.

2. Podmiotem zarządzającym obiektem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu ul. Legionów 15.

3. Godziny otwarcia obiektu: codziennie od godziny 8.00-22.00
  • baseny,
  • sauny,
  • strefa fitness.
4.  Cennik Krytej Pływalni ustalany jest przez Radę Miasta Oświęcim w drodze uchwały.

5. Korzystający ze wstępów ulgowych obowiązani są do przedstawienia dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg. Ulgi się nie sumują.

6. Korzystający z operatorów zewnętrznych typu Benefit System, OK-System itp. mogą podlegać dodatkowym weryfikacjom zgodnie z wewnętrznymi regulaminami. Korzystanie z Krytej Pływalni na podstawie kart operatorów i  rozliczenia odbywają się na na zasadach określonych w umowie zawartej z danym operatorem.

7. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wejściem na teren obiektu oraz do zapoznania się z regulaminami i instrukcjami użytkowania poszczególnych atrakcji Krytej Pływalni  w Oświęcimiu przed skorzystaniem z nich, a także do przestrzegania zaleceń instrukcji i regulaminów. Korzystanie z obiektu Krytej Pływalni jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się z postanowieniami regulaminów obowiązujących na jej terenie, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

8.   Pływalnia nie weryfikuje i nie odpowiada za stan zdrowia oraz umiejętności pływackie.

9.   Użytkownicy korzystają z Pływalni na własne ryzyko i odpowiedzialność.

10. W obiekcie Krytej Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i ciszy.

11. Na terenie całej Pływalni należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko poślizgnięcia.
12. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką opiekunów    prawnych, a młodzież do 13 lat pod opieką osób dorosłych. Osoby, pod opieką których znajdują się dzieci do lat 13 odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone. 
13.Osoby nietrzeźwe, o agresywnych zachowaniach, naruszające godność osobistą innych, osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji użytkowania, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych będą usunięte z terenu obiektu, a wartość niewykorzystanego biletu wstępu nie zostanie im zwrócona. Pracownicy obsługi obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu mogą odmówić wstępu osobom nietrzeźwym lub mogącym stanowić zagrożenie.
14. Na terenie obiektu obowiązuje:
  • całkowity zakaz palenia tytoniu,
  • całkowity zakaz wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • całkowity zakaz wprowadzania lub wnoszenia oraz przebywania zwierząt,
  • całkowity zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
15. W uzasadnionych przypadkach ratownicy, pracownicy obsługi obiektu mają prawo zażądać od użytkownika obiektu poddania się badaniu trzeźwości. Odmowa użytkownika poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tego użytkownika za osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi przewidzianymi niniejszym Regulaminem skutkami.
16. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, Kryta Pływalnia w Oświęcimiu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających. 

17.Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu obiektu oraz instrukcji użytkowania. 

18. Kierownictwo Krytej Pływalni w Oświęcimiu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

19. Prawo do prowadzenia działalności w obiekcie Krytej Pływalni: szkoleniowej(szkolenia sportowe, nauki pływania, kursy ratowników, płetwonurków), rehabilitacji, odnowy biologicznej, rekreacji, korekty wad postawy, handlowej i reklamowej mają podmioty prawne lub osoby fizyczne po uprzednim zawarciu umowy lub określeniu zasad z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. 

20. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania

z obiektu Krytej Pływalni lub prowadzenia zajęć. 

21. Osoby korzystające z obiektu zobligowane są do rozliczenia i opuszczenia obiektu najpóźniej 15 minut po jego godzinach zamknięcia.

22. Opłata za korzystanie z obiektu naliczana jest za cały czas pobytu na terenie Krytej Pływalni (tzn. od momentu wejścia do momentu wyjścia z obiektu Krytej pływalni).W przypadku dużej ilości osób czekających po wyjściu z szatni na rozliczenie pobytu(duża kolejka), klient ma możliwość zatrzymać naliczany czas pobytu na okres zaprogramowany w systemie, za pomocą czytnika vivo.wis.stop. Za wadliwe przyłożenie  transpondera lub wadliwe działanie czytnika z przyczyn niezależnych od  Krytej Pływalni zarządzający obiektem nie odpowiada.  Czytnik vivo.wis.stop  może służyć  wyłącznie zatrzymaniu  na czas związany z oczekiwaniem w kolejce do rozliczenia. Klient nie ma prawa  wykorzystywać czytnika w sposób inny niż jest do tego przeznaczony.

23. W celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, opiekun uprawniony jest do nabycia biletu ulgowego wyłącznie

na zakres usług taki sam jak bilet osoby niepełnosprawnej. 

24. Regulamin Krytej Pływalni znajduje się przy wejściu do obiektu oraz na stronie  internetowej (www. mosir.oswiecim.pl)
25. Uwagi lub ewentualne reklamacje należy zgłaszać zgłaszać w recepcji / kasie.