Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin Hali Lodowej

 |


 REGULAMIN HALI LODOWEJ MOSiR OŚWIĘCIM

W obiekcie Hali Lodowej znajduje się:

 1. tafla lodowa o wymiarach 30 × 60 metrów;

 2. widownia na 2 503 miejsca siedzące;

 3. sala gimnastyczna o wymiarach 30 × 12 metrów;


§ 1

 1. Obiekt Hali Lodowej jest własnością Gminy Miasta Oświęcim, zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15

2. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 600 do 2400.

3. Każda osoba wchodząca na teren obiektu ma obowiązek zapoznania się i stosowania do zapisów niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń obowiązujących na terenie Hali Lodowej.

4. Regulamin Hali Lodowej znajduje się przy każdym wejściu na teren obiektu Hali Lodowej, w sekretariacie Hali Lodowej oraz stronie internetowej MOSiR

5. Korzystanie z tafli lodowej i sali gimnastycznej regulowane jest harmonogramem uwzględniającym zajęcia grup szkoleniowych hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego, ślizgawki ogólnodostępne,   drużyn amatorskich oraz meczy ligowych

  • harmonogram ogłaszany jest na tablicy w każdy piątek poprzedzający tydzień kalendarzowy;

  • godziny otwarcia obiektu i zajęć ujętych w harmonogramie mogą ulec zmianie w wyniku zdarzeń losowych, korekt terminarza rozgrywek, odbywających się zawodów

6. Obiekt Hali Lodowej jest ogólnie dostępny tylko w czasie imprez sportowych, rozrywkowych i zajęć organizowanych przez MOSiR.


§ 2


 1. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska:

  • napojów alkoholowych;

  • przedmiotów niebezpiecznych;

  • broni wszelkiego rodzaju;

  • przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;

  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

  • fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych;

  • drzewców flag i transparentów;

  • instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym.
 2. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na lodowisko mogą być przejęte, bez prawa ich zwrotu, przez pracowników Hali Lodowej.

 3. Na terenie lodowiska zakazuje się:

  • wchodzenia do sektorów i pomieszczeń, które nie są przeznaczone dla osób postronnych;

  • rzucania przedmiotami;

  • używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób;

  • zapalania fajerwerków lub petard;

  • sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody kierownictwa MOSiR;

  • pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;

  • zaśmiecania terenu lodowiska;

  • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwiania identyfikacji;

  • wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych;

  • wprowadzania zwierząt

 1. W przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których używanie na terenie obiektu jest zabronione, a w szczególności przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające i substancje psychotropowe, pracownik Hali Lodowej ujmuje podejrzaną osobę i wzywa Policje.

 2. MOSiR zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lodowiska lub wydalenia z obiektu osoby, która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku. Osoby nietrzeźwe lub stwarzające ryzyko naruszania porządku i bezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren lodowiska.


§ 3


 1. Osoby przebywające w obiekcie lodowiska powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym.

 2. Wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne nie mogą być zastawiane i blokowane.

 3. Zabrania się dokonywania nagrań filmowych i radiowych, a także robienia zdjęć fotograficznych bez zgody kierownictwa MOSiR.


§ 4


 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na lodowisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 2. MOSiR zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu lodowiska przez Straż Miejską lub Policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższego Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na lodowisku mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

 3. W stosunku do osób naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na lodowisko.

 4. Wejście na trybuny możliwe jest wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych oraz innych imprez z udziałem publiczności.


§ 5


 1. Zajęcia treningowe mogą być przeprowadzane tylko przez trenerów i instruktorów z ważnymi uprawnieniami.

 2. Prowadzący zajęcia co najmniej 1 godzinę przed treningiem zobowiązany jest do objęcia nadzoru nad swoimi podopiecznymi na terenie obiektu i sprawowania go do momentu opuszczania obiektu przez ostatniego zawodnika danej grupy.

 3. Zajęcia treningowe mogą być przeprowadzane tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tj. tafla lodowa, sala gimnastyczna.

 4. Uczestnikom zajęć treningowych zabrania się wchodzenia do pomieszczeń, w których pracują urządzenia techniczne oraz innych pomieszczeń służbowych.

 5. Zabrania się urządzania gier i zabaw w holu przy kasach, przed kawiarnią oraz w korytarzach.

 6. W czasie trwania zajęć na lodzie przebywanie osób postronnych w boksach zawodników oraz przy bandzie lodowiska jest zabronione.

 7. W czasie pracy maszyny przygotowującej lód, zabrania się kategorycznie przebywania na tafli lodowiska.

 8. Do obowiązków trenera po zakończonych zajęciach należy kontrola zamknięcia okien, wygaszenia świateł w szatniach, zamknięcia drzwi. Trener musi opuścić szatnię jako ostatni.

 9. Posiadanie kluczy do szatni przez osoby inne niż trener lub opiekun wyznaczony przez zarząd jest niedozwolone.

 1. O wszelkich nieprawidłowościach oraz zauważonych usterkach w obiekcie trenerzy powinni niezwłocznie powiadomić pracownika lodowiska.

 1. Rezerwowe klucze do wszystkich pomieszczeń treningowych muszą znajdować się w zamkniętej gablocie w pomieszczeniu mistrzówki.


§ 6


 1. Wejście na obiekt w trakcie ślizgawki odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu. Obowiązek posiadania biletu wstępu dotyczy osób korzystających z tafli lodowiska.

 2. Wstęp dzieci do lat 7 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.

 3. Podczas ślizgawki na tafli lodowej może przebywać jednorazowo najwyżej 500 osób.

 4. Na taflę lodową można wejść tylko w butach z łyżwami. Niedozwolone jest wejście w zwykłym obuwiu.

 5. Uczestnicy ślizgawek zobowiązani są do:

  • kulturalnego zachowania w obiekcie;

  • przebywania tylko w wyznaczonych pomieszczeniach obiektu i ciągach komunikacyjnych;

  • ostrożnej jazdy na lodzie;

  • zakładania rękawiczek przed wejściem na lód;

  • przestrzegania uwag i poleceń spikera oraz pracowników Hali Lodowej.
 6. Użytkownik, który spowoduje zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu będącego własnością lodowiska ponosi osobiście odpowiedzialność materialną.

 7. W stosunku do osób nie przestrzegających regulaminu pracownicy Hali Lodowej będą stosować następujące środki dyscyplinarne:

  • wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa, bezpośrednie lub przez urządzenie nagłaśniające;

  • nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu

  • ujęcie i przekazanie policji.


§ 7

Inne imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe przeprowadzane są zgodnie z regulaminami przygotowanymi odrębnie dla każdej z nich.


§ 8


Korzystający z obiektu lodowiska zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w instrukcjach p.poż. i BHP umieszczonych na terenie obiektu.


§ 9


Regulamin obowiązuje na terenie Hali Lodowej MOSiR. Osoby przebywające na terenie lodowiska podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa, polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz niniejszego regulaminu.

Wejście na teren lodowiska oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących.Oświęcim, dnia 31.05.2022